Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
 
AKTUALNOŚCI /  WŁOCHY /  KUCHNIA WŁOSKA /  SUBIEKTYWNIE /  TURYSTYCZNIE / 
AKTUALNOśCI / Maj 2007 / Salone Internazionale del Mobile
Bilety Lotnicze
[NEWSLETTER]
  
Salone Internazionale del Mobile
[Powiadom znajomego]     A A A   
2007-05-09 19:27:35  

9 maj

autor tekstu: Marta Suchodolska

Salone Internazionale del Mobile czyli meblowe targi w Mediolanie.

To niesamowity tydzieñ w roku dla tych wszystkich, którzy kochaj± desing. Przez siedem trwa tu prawdziwe ¶wiêto. Do W³och przyje¿d¿aj± producenci i projektanci mebli z ca³ego ¶wiata.

1. Oczywi¶cie najwa¿niejsze miejsce to Targi czyli po w³osku Fiera. Znajduj± siê na obrze¿ach miasta, ale bez problemu mo¿na do nich dojechaæ metrem. Dwa lata temu odnowiono i powiêkszono tereny wystawiennicze. Zawsze by³y du¿e, ale teraz to hektary pawilonów, ustawionych przy szerokiej promenadzie. Wszystko przykryte szklanym faluj±cym dachem, takim samym jak najnowsze warszawskie centrum handlowe "Z³ote Tarasy". Ta sama technologia, ten sam look tylko nasz dach wci¶niêty jest pomiêdzy wie¿owce, a mediolañski zajmuje olbrzymia powierzchniê. Ca³o¶æ wygl±da imponuj±co. Codziennie targi odwiedzaj± tysi±ce osób z ca³ego ¶wiata. Ju¿ w metrze ludzie nie rozmawiaj± o niczym innym. Nic dziwnego to najlepsze miejsce, by dowiedzieæ siê co jest modne i co bêdzie modne ju¿ za chwilê. Oczywi¶cie w ¶wiecie wnêtrzarstwa.

2. Ale najbardziej niesamowite jest to, ¿e impreza nie ogranicza siê tylko do terenów targowych. ¯yje ni± ca³y Mediolan. W mie¶cie odbywa siê tysi±ce imprez towarzysz±cych. Wielkie firmy meblowe, które maj± w Mediolanie swoje salony organizuj± przyjêcia, otwarcia, wystawy i spotkania z projektantami. Niewielkie sklepiki te¿ nie s± gorsze, nawet je¶li sprzedaj± tylko rêczniki przygotowuj± specjalne ekspozycje. Nie trzeba siê specjalnie przygotowywaæ do wycieczki po mie¶cie, mo¿na po prostu i¶æ przed siebie, zawsze gdzie¶ siê trafi. Niezawodna metoda na znalezienie interesuj±cego miejsca to rozgl±daæ siê za niewielkimi banerami z napisem INTERNI. Interni to specjalna gazeta targowa, która wydaje informator, w nim mo¿na znale¼æ wszystko co wa¿ne czyli: co, gdzie i kiedy siê odbywa - otwarcia, wernisa¿e, ekspozycje i przyjêcia. Przed ka¿dym takim miejscem ustawiony jest baner. Wystarczy patrzeæ. Wszystkie takie miejsca s± otwarte do 22, wiêc po wyj¶ciu z targów mo¿na do pó¼nego wieczora kr±¿yæ po mie¶cie. Ksi±¿eczki Interni mo¿na zreszt± znale¼æ wszêdzie. S± darmowe, wiêc Ci, którzy nie lubi± i¶æ na ¿ywio³, mog± sobie wcze¶niej przygotowaæ trasê. No i jest dodatkowa atrakcja, co krok mo¿na siê otrzeæ o projektantów mebli. Nie s± mo¿e tak znani jak Ci od mody, ale i ludzie, którzy tu przyje¿d¿aj± nie interesuj± siê mod± tylko wzornictwem. Przez te siedem dni designerzy s± rozpoznawani na ulicach, a dla zwyk³ego cz³owieka to wielka przyjemno¶æ ot tak po prostu, spotkaæ na ulicy prawdziw± gwiazdê designu.

3. Jest jeszcze jedno miejsce do, którego koniecznie trzeba dotrzeæ. To Zona Tortona. Niewielka dzielnica, trochê fabryczna, trochê rzemie¶lnicza, co¶ jak warszawska Praga. Przykurzona, industrialna, z klimatem. Najwiêksze marki i najwiêksze gwiazdy w³a¶nie tu wynajmuj± ogromne przestrzenie starych magazynów i fabryczek, ¿eby prezentowaæ swoje nowo¶ci. Dla nich stoisko na targach (o które niektórzy siê zabijaj±, a niektórzy nigdy go nie dostana, bo np. dla firm chiñskich drzwi Mediolanu w ogóle pozostaj± zamkniête) to ¿aden cymes. Oni chc± byæ tu. A bycie tu zobowi±zuje. To co pokazuj± to happeningi, performance... Firma produkuj±ca kaloryfery (fakt, ¿e o nietypowych ornamentowych kszta³tach) "otworzy³a" fabryczkê czekolady. Na oczach publiczno¶ci najpierw przygotowujê czekoladow± masê,a potem wylewa z niej swój przepiêkny kaloryfer o wymiarach jeden na dwa metry, a na koñcu roz³upuje go d³utem i rozdaje kawa³ki czekolady. Ale to tylko przyk³ad. Na ka¿dym kroku mo¿na zobaczyæ co¶ nowego - lampy o ¶rednicy i wysoko¶ci trzech metrów, wielkie porcelanowe dzwony (niewiele mniejsze), albo nowoczesne meble ustawione w niewielkiej manufakturze w której przez ca³y czas odbywa siê produkcja. Starsi, siwi sympatyczni panowie stukaj± m³otkami jak co dnia. Tego nie da siê opisaæ. Trzeba jechaæ i zobaczyæ na w³asne oczy.

Fotorelacjê z targów - zdjêcia autorstwa Marty Suchodolskiej i Szymona Zgorzelskiego mo¿na zobaczyæ w zak³adce IMPRESJE / ALBUM / TARGI 

Powrót

 + dodaj informację lub opinię

TWOIM ZDANIEM...

Temat:

(Maksymalnie 150 znaków)

Treść:

(Maksymalnie 5000 znaków)

Podpis:

(Maksymalnie 50 znaków)

  

Ukryj pola

Włochy   :   Włochy zdjęcia   :  Włochy zabytki   :  Italia  >    24stolice   :   Lizbona    >     Bilety lotnicze